عنوان نویسنده مسئول نویسندگان مشاهده
یافته هاي رادیوگرافیک در بیماري پروزیموس الامبیس در گوسفند : گزارش موردحسام اشعریونمحمد جوادراغ، یاسمین والی، محمدصادق قدرتیمشاهده
جستجو وجداسازي باکتري هاي جنس لاکتوباسیلوس از مدفوع گاو وارزیابی خواص مهاري آن ها بر رشد +E.coliK99شیوا سلمانیصفا فرهمند آذر، احسان عناصري، امیر توکمه چیمشاهده
جداسازي وشناسایی باکتري هاي جنس لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از مدفوع گاومیش و ارزیابی خواص مهاري آن ها بر رشد +E.coliK99شیوا سلمانیصفا فرهمند آذر، احسان عناصري، امیر توکمه چیمشاهده
مطالعه تاثیر تجویز تزریقی عصاره الکلی گیاه بابونه بر ایمنی زایی در بره هاي نوزادحمیدرضا محمدیمحمدرضا مخبر دزفولی، حسام اشعریونمشاهده
گزارش یک مورد رینوز(wry nose) در کره اسبعفت کریمی قهفرخیعبدالحمید میمیندي پاریزي، ابوتراب طباطبایی نایینیمشاهده
گزارش چند مورد ناهنجاري مادرزادي بره در گله گوسفندان شهرستان خرم آبادآرش خردمندسمانه سبزعلی ، شهرام ملکی ، اسدا... موحديمشاهده
گزارش یک مورد عدم رشد گوساله (کوتولگی) از نژاد هلشتاین در یک گاوداري صنعتی در شهرستان خرم آبادآرش خردمندمشاهده
Report of severe parasitemia in a 2 month old calf from SanandajGhazaalehAdhamimohammadshakibparhizkar,fatemehtavakoliradمشاهده
نانو ذرات سلنیوم با اثرات قویتر بر روي فعالیت کموتاکسی نوتروفیل ها در گوسفند در مقایسه با سلنیت سدیمسیروس صادقیان چالشتريغلامعلی کجوريمشاهده
ردیابی ژن هاي کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله هاي کلبسیلا پنومونیه جدا شده از اورام پستانسجاد گودرزيحسن ممتازمشاهده
بررسی عوامل خطرساز ضایعات بالینی دندانی در بز نژاد راینیامیر سعید صمیمیبلال صادقی، جواد تاجیک، امین فیاضمشاهده
کلبسیلا پنومونیه به عنوان عامل کولیک در یک راس اسب بالغ نژاد ترکمنامیر سعید صمیمیشهرزاد عزیزي، رضا خیراندیشمشاهده
بررسی سرولوژیک سرووارهاي مختلف لپتوسپیرا در نشخوارکنندگان خرم آباد با روش آگلوتیناسیون میکروسکوپیشهرام ملکیغلامرضا عبداله پورمشاهده
شناسایی لپتوسپیرا با استفاده از روش Nasted PCR و و کشت ادرار در گاوداري های شیری اطراف تهرانشهرام ملکیغلامرضا عبداله پورمشاهده
مروري بر بیماري مشترك تب هموراژیک کریمه-کنگو (CCHF) در دام و انسانشهرام ملکیعاطفه کوشکیمشاهده
بیماری هاي ریوي اسب: روش هاي درمانی جدیدسیروس صادقیان چالشتريمحمدرضا مخبردزفولیمشاهده
بررسی مقاومت هاي آنتی بیوتیکی به همراه تعیین گروه هاي فیلوژنی اشریشیا کلی جدا شده از گوسفندان اسهالیزهرا شیرازيرضا قنبرپور، نسرین عسکري، زاهده نادري، اسما عسکري، هما شکري زادهمشاهده
جدا سازي و شناسایی مولکولی ویروس PPR از کانون هاي آلوده ایرانروزبه فلاحیمشاهده
جدا سازي و تعیین تایپ G روتا ویروس ها از گوساله هاي اسهالی استان هاي تهران و البرز ایرانروزبه فلاحیمشاهده
بررسی شیوع اسیدوزتحت حاد شکمبه(SARA) و آبسه هاي کبدي درگاوهاي ارجاع شده به کشتارگاه شهرستان سمنانحمیدرضا محمدیحسین اسماعیلی، رضا گراوندمشاهده
اولین گزارش رخداد طاعون نشخوارکنندگان کوچک در حیات وحش منطقه حفاظت شده هفتاد قله اراكعباس گنجیابوالفضل حمزه لوئیان، محسن شانقیمشاهده
تعیین دز سمی عصاره الکلی بابونه(Matricaria recutita L.) در گوساله هاي نوزادحمیدرضا محمدیمشاهده
گزارش یک مورد شیوع بیماري برخاسته از خاك ناشی از کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس در یک دامداري در اطراف تهرانخاطره کفشدوزانمحمد خدارحمی، سارا جودري، ایرج اشرافی تمايمشاهده
گزارش شیوع بیماریهاي تب برفکی و لامپی اسکین در گاو در شهرستانهاي استان آذربایجان غربی در سال 1393 هجري شمسیندا فلسفیمحسن اسلامیمشاهده
بررسی میزان فراوانی کوري (عدم بینایی) در مزارع گاو شیري اطراف تهرانمرتضی گرجی دوزمشاهده
تعیین وضعیت فیزیکی و سلولی مایع پریکارد گاومیش رودخانهاي خوزستانمهسا لاري بقالعلیرضا قدردان مشهدي، غلامحسین خواجه، مهدي پورمهدي بروجنیمشاهده
بررسی تنوع ژنتیکی آلل هاي BoLA-DRB3.2 در جمعیت گاوهاي هلشتاین ایرانی با استفاده از روش تعیین توالیعاطفه اسماعیل نژادغلامرضا نیکبخت بروجنی، ریحانه قربانپورمشاهده
بررسی سرولوژي و ملکولی آلودگی به ویروس لکوز آنزئوتیک گاوي(BLV) در جمعیت گاوهاي شیري هلشتاین ایرانعاطفه اسماعیل نژادغلامرضا نیکبخت بروجنی، ریحانه قربانپورمشاهده
اندازه گیري رادیوگرافی برخی شاخص هاي مربوط به توازن سم در اندام حرکتی خلفی اسب هاي سالم نژاد دره شوريرهام والیعباس وشکینی، آرش احمدي رهنمونمشاهده
Molecular discrimination of Fasciola spp isolated from buffaloes of West Azerbaijan ProvinceHamid AkbariAbbas Imani Baranمشاهده
گزارش نقص مادرزادي شکاف کام در یک راس گوساله گاومیش 8 ماههسروش حسن پور امیرآباديعلی عباس نیکوند، نگار هدایت، حمید ایرانپور مبارکه، ناصر غلامی، کوروش برجستهمشاهده
Histopathological study and the prevalence of haemonchus contortus in sheep abomasumHamid AkbariAbbas Imani Baranمشاهده
ارزیابی اولتراسونوگرافی هزارلا(Omasum) در بزهاي سالم نژاد قشقاییرهام والیمرتضی حشمتیمشاهده
گزارش ضایعات پوستی ناشی از عفونت سارکوسیست ژیگانتئا (Sarcocystis gigantean) در گوسفندسید علی هاشمیایرج کریمی، مهدي سلیمیمشاهده
ارزیابی وقوع کتوز تحت بالینی و ارتباط آن با میزان شیردهی و جابجایی شیردان به چپآرش نیازيمهدي سلیمیمشاهده
بررسی فراوانی تیلریوز گاوي در شهرستان خرم آبادشهرام ملکیسمانه سبزعلی، اسدا... موحدي خرم آباد ، سمیه سبزعلیمشاهده
گزارش مواردي از سندرم روده خونریزي دهندهغلامعلی کجوريمریم مصطفوي، راضیه اشراقی سامانی، مجتبی احمدي دستجرديمشاهده
Successful surgery repair of meningocele associated with cranium bifidum in a lamb: a report of a case and review of the literatureYounes KamaliAliasghar Kamaliمشاهده
بررسی کارآیی واکسن آبله بزي در پیشگیري از بیماري لمپی اسکین در جمعیت گاوي داوود آباد شهرستان اراك در بهار و تابستان سال 1394 با استفاده از مطالعه کوهورتعباس گنجینعمت الله زاویه، حبیب اسحقی، جواد امامیمشاهده
بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم پارووم درشترهاي منطقه سیستان به روش الایزافاطمه شهرکیمهدي راسخ، سعیدرضا نوراللهی فرد، فاروق سارانیمشاهده
گزارش یک مورد فیبریلاسیون دهلیزی پایدار در یک رأس گاو هولشتاینمهدی سخاپریسا اصغرپور، محسن داودآبادی فراهانی، احسان عبدالهیمشاهده
تشخیص تفریقی جنین مومیایی در رحم و حضور جسم خارجی درشکمبه، در یک راس میش: یافته هایرادیوگرافی و بالینییگانه مهرانیفرزانه حسینیمشاهده
گزارش یک مورد نفوذ جسم خارجی مثلثی شکل شیشه در پشت مفصل بخلوق یک راس نریاننغمه فرمانیمیلاد رجبی ، علیرضا علیرضایی ، مجید بقایري ، امین بیغم صادق ، فرزانه حسینی ، جمشید کبیريمشاهده
گزارش ابتلاي 4 راس گوسفند به سنروس سربرالیس درشهرستان بیجارنغمه فرمانیامین کاظمی، یگانه مهرانی، فرانک جعفري دهکرديمشاهده
اندازهگیري اولتراسونوگرافی برخی ساختارهاي درونی چشم در بز ممسنیرهام والیجهانگیر کشکولیمشاهده
گزارش یک مورد کیس مبتلا به COPD و درمان آن در استان البرزیگانه مهرانیسجاد کاظمی ، نغمه فرمانی ، فرانک جعفري دهکرديمشاهده
A comparison of sedated with romifidine and acepromazine when used diazepam/ketamine for induction anesthesia in the horseJafariDehkordi FFarmani N , Mehrani Y,RezaiSureshjani Aمشاهده
Identification of eimeria species in sheep of chaharmahal va bakhtiyariJafariDehkordi FMehrani Y , Farmani N , Kazemi Sمشاهده
گزارش تلفات ناشی از مسمومیت باگیاهان خانواده سولانوم در یک گله گوسفندامیر سعید صمیمیشهرزاد عزیزيمشاهده
کاربرد بیومارکرها در طب دام بزرگفریبا مختارياصغر مقیسهمشاهده
گزارش یک مورد بیماري EIPH و درمان در یک راس نریاننغمه فرمانیسجاد کاظمی، فرانک جعفري دهکردی، یگانه مهرانیمشاهده
ارزیابی وقوع کتوز تحت بالینی و ارتباط آن با میزان شیردهی و جابجایی شیردان به چپآرش نیازيمهدي سلیمیمشاهده
A Retrospective Study of Theileriosis in the Isfahan region, Center of IranMohammad MazroueiAmin Ahmadi, Ehsan Abbaspour, Mansour Ebrahemi, Javad Aziziمشاهده
ارزیابی اولتراسونوگرافی شیردان (Abomasum) در بزهاي سالم نژاد قشقاییرهام والیرحمان اسکندري بکتیمشاهده
Serum level changes of calcium and total protein in the endurance horses, eliminated due to flutter during 2013-2014 national ridingsJavadiDibavar ShahabRezazadeh Fereydun, JafariJozani Raziollahمشاهده
بررسی عوامل باکتریایی عفونت بند ناف گوساله ها در استان چهارمحال و بختیاريیاسر کریمی فرادنبهشاهین نکویی، حسن ممتاز، اسماعیل عمرانیمشاهده
پروفایل الکترولیتهاي سرمی در دوره هاي مختلف شیردهی گاوهاي شیري پرتولیدسعید اسداله پورعلی اصغر چالمه ، علی حاجی محمديمشاهده
بررسی عوامل باکتریایی عفونت چشم گوسفندان در استان چهارمحال و بختیاريیاسر کریمی فرادنبهاسماعیل عمرانی ، شاهین نکویی، حسن ممتازمشاهده
فتق نافی واجد شیردان همراه با چسبندگی و فیسچول در بره: گزارش مورديراضیه اشراقی سامانیموسی جاودانی ، زهرا نیکوصفت ،اعظم قربانی سامانیمشاهده
ردیابیPan-coronavirus با استفاده از روش RT-PCR در شتر هاي ایرانحیدر خلیلیاحسان اله سخائی، سجاد جرکانی بیات ، فتاح ایرانمنش زرندی، هادي حسیبیمشاهده
تشخیص بیماري BVD/MD با استفاده از روش هاي هیستوپاتولوژي و ایمونوهیستوشیمیقاسم فرجانی کیشعزیزاله خداکرم تفتی ، علی محمديمشاهده
تشخیص عفونت پایدار بیماري اسهال ویروسی گاوها با استفاده از روش RT-PCRقاسم فرجانی کیشعزیزاله خداکرم تفتی ، علی محمديمشاهده
بررسی مقادیر سرمی BHBA در موشهاي صحرائی تغذیه شده با جیره پرچربامیرپرویز رضائی صابرحمیدرضا حکاکی فردمشاهده
وقوع قلب نابجا (Ectopia cordis) در گوسالهمیلاد صمدي پورقاسم فرجانی کیش ، علی سوخته زاري ، عباس پیرزادهمشاهده
گزارش وقوع چند مورد مسمومیت با گیاه خرفهPortulaca oleracea در گاو شیريحمیدرضا مهرپور، سید مسعود هاشمیانمشاهده
گزارش یک مورد مادیان مبتلا به کولیک به دنبال انسداد کولون نزولی همراه با پرولاپس رکتومنغمه فرمانیموسی جاودانی، افشین جعفري دهکردي، محمد مهدي رییسی، فرانک جعفري دهکردي، یگانه مهرانیمشاهده
گزارش یک مورد بیماري ریکتز در گوسالهنغمه فرمانیامین کاظمی ، یگانه مهرانی، فرانک جعفري دهکردي ، سیما منتظري ، اکرم رضاییمشاهده
بررسی تغییرات آنزیمی و الکترولیتی ناشی از هیپوکلسمی تجربی در بزهاي نژاد مرخزشاهین فکورپیام حاجی زاده، یاسر قیاسوندمشاهده
بررسی میکروسکوپی میزان شیوع بیماري سورا در شترهاي شهرستان زاهدان 1394شقایق پیکانی ثانیمجید امینی ، فرشته ترمک ریگی ، فائزه زنگویی، نرگس کیخایی ، الهه ناروییمشاهده
گزارش مرگ یک راس نریان در اثر به دام افتادگی قسمتی از ژژنوم در کانال مغابنیحسین راست قلممشاهده
بررسی تأثیرعصارهي متانولی گیاه دارویی آویشن شیرازي برزنده مانی نوزادان عفونی سیاتوستومینهاسید روح الله موسوي بیدكاحسان رخشنده رو، محسن قانع، محمد سلیمانی گرمه، رضا اسدي منشمشاهده
محدودیتهاي فیزیولوژیکی تولید شیر در گاوهاي هلشتاین پرتولیدشهرام نوزادعلی قلی رامین ، غلامعلی مقدم ، سیامک عصري رضائیمشاهده
Effect of oral calcium chloride supplementation on serum calcium, phosphorus and magnesium of Holstein dairy cows in transition periodSajjad AfsharfarniaAria Rasooli, Mohammad Nouri, Ali Shahryari,Mahdi Pourmahdi Borujeniمشاهده
93- بررسی شیوع انگلهاي خونی در شترهاي استان گلستان سال 94حمید شالگرديمیلاد اصفهانیانی، ابوالفضل براتی مشاهده
بررسی اپیدمیولوژیک لپتوسپیروز اسب در شهرستانهاي غرب استان گیلانعلی حسن پورپویان هوشمندپور، غلامرضا عبدالله پورمشاهده
مطالعه سرولوژیک بیماري تب کیو در گله هاي گوسفند و بز داراي سابقه سقط در مرکز و جنوب غربی ایرانمهدي زمانی استکیشاهین نجات ، حسن ممتازمشاهده
Comparison of leukocyte profile, glucose and cortisol concentration of lame dairy cows suffering from sole ulcerMasoud ShakaramMoosa Javdani,Zahra Nikousefatمشاهده
گزارش یک مورد آندوکاردیت وجتاتیو استرپتوکوکی در گوساله شیر خوارامیر جواديعلی صادقی نسب ، علیرضا نوریان ، پژمان محمودي کوهی ، شادي بنی اردلانیمشاهده
بررسی حضور همزمان آنتی ژن و آنتی بادي علیه نئوسپورا کانینوم در گاوهاي تازه زاامیر جواديراضیه آیتی ، حسین رضوان، علی صادقی نسب ، بهرام دادمهرمشاهده
مطالعه تأثیر ایندومتاسین از طریق تجویز داخل راست روده اي بر فاکتورهاي هماتولوژیک و بیوشیمیایی خوننصراله اصلانیابوتراب طباطبایی نائینی، خلیل بدیعیمشاهده
بررسی تأثیر خوراکی ایندومتاسین بر فاکتورهاي هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون در تک سمی هانصراله اصلانیابوتراب طباطبایی نائینی، خلیل بدیعیمشاهده
مروري بر کمر درد اسبسیدرضی غالبیابوتراب طباطبایی نائینیمشاهده
توانبخشی و بازتوانی پس از آسیب هاي ورزشی در اسب؛ مروري بر آخرین یافته ها و معرفی برنامه هاي تمرینیمعصومه کریمیعلیرضا رعایت جهرمیمشاهده
گزارش موردي التهاب ضربه اي مفصل و ایجاد استخوان اضافه در بندهاي انگشتی اسب به دنبال ضربهیگانه مهرانیفرزانه حسینی ، موسی جاودانی، میلاد رجبی ، حسین عباسی دهکردي ، جمشید کبیريمشاهده
Shedding of leptospira interrogans in urine and relathionship with seroprevalence of leptospirosis in goatRezaei, SHaji Hajikolaei, M.R; Ghadrdanmashhadi, A.R.; Ghorbanpour, Mمشاهده
بیماري هاي تنفسی مشترك انسان و گاوآرش علاءالدینیمشاهده
Traumatic reticuloperitonitis (TRP) in a sheep; A case reportYousefi AAslani MR, Jafari A, Chahardoli Aمشاهده
مراقبت از راه دور(Telemedicine) در دامپزشکیعفت کریمی قهفرخیمشاهده
Laboratory assessment of stifle effusion in a stallion suspected to rupture of the cruciate ligamentsRaeisi MMJavdani M, Khosravi M,Nikousefat Z, Kohifayegh Fمشاهده
Laboratory assessment of stifle effusion in a stallion suspected to rupture of the cruciate ligamentsRaeisi MMJavdani M, Khosravi M,Nikousefat Z, Kohifayegh Fمشاهده
Herbal medicine in equine arthritis and rheumatismElahi RBaghaei R, DehghaniSamani Aمشاهده
Herbal medicine in equine colicElahi RBaghaei R, DehghaniSamani Aمشاهده
مدیریت زخم و روش درمانی در اسب با پارگی در اندام دیستالمیلاد رجبیافشین جعفري دهکردي ، موسی جاودانی، حسین عباسیمشاهده
ارزیابی مقادیر ایندکسMPXI در آزمایشات هماتولوژي CBC در روند معاینات پاراکلینیکی متداول در اسب هاي سالمزهرا نیکوصفتموسی جاودانی، پویا میرعلیمشاهده
Phytotherapy for Dairy Cow's ParasitismElahi RBaghaei R, DehghaniSamani Aمشاهده
اتساع و زخم شیردان در یک رأس گوساله شیريمحسن احمدي روزبهانیمحمد مشایخیمشاهده
Chronic copper poisoning in sheepNeda FasafiElham Zadeh Hashemمشاهده
گزارش آلودگی با سنروس سربرالیس در یک راس میش نژاد سنجابیغزل ادهمیمحسن قاسمی نیک ، شهریار مهرابیمشاهده
مایع آمنیون نشانگر خوبی براي تشخیص سن ، جنس و ناهنجاري هاي جنینیمصطفی طاهريقاسم اکبري ، مرتضی هوشیار ، نسیبه پناهیمشاهده
تعیین جنسیت جنیندام با استفاده از DNA جنینی موجود در سرم مادرمصطفی طاهریقاسم اکبری، عادل صابری وند، معصومه فیروز امندی، نسیبه پناهیمشاهده
Controlling the foot and mouth disease by getting physical distanceSeyedeh Alemeh HosseinianSeyedeh Alemeh Hosseinianمشاهده
نقش ناقلين در انتقال بيماري پوستي لمپي(lumpy Skin Disease)آرش علاءالدينيآرش علاءالدينيمشاهده
بررسی میزان الودگی پستان گاوهای گاوداریهای شهرستان تفرش به باکتری باسیلوس سر ئوسوحید فرضاییحبیب اسحقی، امین هاشم پورمشاهده
گزارش یک مورد جراحی پاپیلوماتوز گاوی: درگیری وسیع کارتیه­ها و سرپستانک‌ها؛ چالش­های درمانیمجید بقایریغلامعلی کجوری، رسول رحیمی جونقانی، ساسان محبی، موسی جاودانی،سیده فروغ حسینی وردنجانیمشاهده
بررسي آنتروپاتوژنهاي E.coli و سالمونلا در نمونه مدفوع گوساله هاي مبتلا به اسهال در گاوداريهاي اطراف شهرستان اروميهوحید فرضاییمحمد حسین صادقی زالی ، حبیب اسحقی،امین هاشم پورمشاهده
بررسی آلودگی به باکتری یرسینیا انترو کولیتیکا در گاوهای مبتلابه اسهال در گاوداری های اطراف شهرستان تفرشوحید فرضاییمحمد حسین صادقی زالی ،حبیب اسحقی،امین هاشم پورمشاهده
بررسی ورم پستان و آلودگی کلی فرمی گاوهای گاوداریهای اطراف شهرستان نقدهوحید فرضاییحبیب اسحقی ، محمد حسین صادقی زالی ، امین هاشم پورمشاهده
بررسی فراوانی گونه های آیمریا های بیماریزای گاو در گاوداریهای سنتی ارومیهوحید فرضاییحبیب اسحقی ، محمد حسین صادقی زالی ، امین هاشم پورمشاهده
بررسي اهميت پاتولوژيك كرم نماتودي Marshallagia marshall در نشخوار کنندگان كوچكاحسان رخشنده روامين احمديمشاهده
In vitro antimicrobial activity of water extract of Eucalyptus globules against Streptococcus bovis and Salmonella typhimuriumVahid FarzayiHabib Eshaghi Mohammad hoseein sadeghi zali Amin hashempourمشاهده
بررسی اثر ضد باکتریایی گیاه آنیسون برروی انتروباکتریاسه های جداسازی شده از گوساله های مبتلا به اسهال اطراف شهرستان اراکوحید فرضایی، حبیب اسحقی ، محمد حسین صادقی زالی ، امین هاشم پور .مشاهده
Electrocardiographic findings, hematologic and serum biochemical changes in newborn calves with diarrheaJafariDehkordi F,JafariDehordi A ,Mehrani Y , Farmani N , Baghai R , Elahi R ,Hatami Aمشاهده
بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش گاو در گاوداریهای سنتی ارومیه بر اساس آزمایش مدفوعوحید فرضاییحبیب اسحقی 2 ، محمد حسین صادقی زالی 3 ، امین هاشم پورمشاهده
Chronic suppurative arthritis following foot and mouth disease in dairy cowsIman Saadat AkhtarMohammad Azizi, Aliasghar Chalmehمشاهده
Congenital renal failure in a newborn Holstein dairy calfIman Saadat AkhtarAliasghar Chalmehمشاهده
گزارش درمانی تومور پوستی سارکوئید در یک رأس نریانمطهره نصیریامین بیغم صادق، ایرج کریمی، مهسا نیک نژاد حسین عباسی، احمد یوسفیمشاهده
مقايسه ويژگي‌هاي فارماكولوژيك و باليني زايلازين و دتوميدين در اسبناصر وصالمشاهده
اند ازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیو شیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گوسفند در شهرشوشترمسعودسلطانی الوارفاطمه زارع، مينا حسن پورمشاهده
Detrimental effect of BVD on the fetus and reproductive system in cattleNavid Jahan RoshanMohsen Eslamiمشاهده
Deleterious effect of IBR on the reproductive system in the cattleNavid Jahan RoshanMohsen Eslamiمشاهده
بررسی فعالیت آنزیم کاسپاز-3 در جسم زرد تخمدان گوسفند آبستن 3 تا 5 ماههمسعود علیرضایی، فردوس فکری ، علی سوخته زاریمشاهده
بررسي ميزان شيوع و مقایسه روش های آزمایشگاهی آلودگی به لینگوآتولا سراتا در گوسفندان كشتاریجهانبخش پروانهامین مهدی زاده ، ملیحه جدیدیمشاهده
لیستریوز گوسفندیگانه مهرانیثمین مدرسه ، سجاد کاظمی، نغمه فرمانی،فرانک جعفری دهکردی، مجید بقایریمشاهده
گزارش ابتلای دو راس گوساله به تورم عفونی قرنیه و ملتحمه گاو (چشم صورتی) در استان البرزیگانه مهرانیامین کاظمی2، فرانک جعفری دهکردی1، نغمه فرمانی1، میلاد پرچمی1، محمد مهدی رئیسی1مشاهده
مروری بر بیماری جنون گاوینغمه فرمانینغمه فرمانی1*، امین کاظمی2، یگانه مهرانی1، فرانک جعفری دهکردی1، مجید بقایری1، ثمین مدرسه1مشاهده
روش‌های مختلف زنده نگه داشتن گوساله تازه متولد شدهفرانک جعفری دهکردیفرانک جعفری دهکردی*1، سجاد کاظمی2، نغمه فرمانی1، یگانه مهرانی1، میلاد پرچمی1، مجید بقایری1مشاهده
ارزیابی میزان کلسیم و فسفر در سرم گاوهای مبتلا به سندرم زمینگیری در شهرستان خرم آباددکترمسعودعلیرضاییدکترمسعودعلیرضایی1،نیلوفرطاهرخانی2،ملکهمیرزایی3مشاهده
بررسی میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت بر اساس شدت پارازیتمی گلبولهای قرمز به انگل تیلریا آنولاتا و تاثیر دو رژیم درمانی اکسی تتراسایکلین طولانی اثر و بوپارواکن در تیلریوز گاویدکترمسعودعلیرضاییدکترمسعودعلیرضایی1،فاطمهتوکلی2،دکترحمیدرضاشکرانی3مشاهده
ردیابی مولکولی ویروس IBR و BVD در گاو های شهرستان کوهدشتشهریار مهرابیشهریار مهرابی1*، حسن ممتاز2، محسن قاسمی نیک3، امید محمدی4مشاهده
بیومتری دیداری در دام بزرگعفت کریمی قهفرخیعفت کریمی قهفرخیمشاهده
بررسی تغییرات پارامتر های خونی به دنبال ملامسه راست روده ای در گاو هلشتاینسینا عبدی زاده کری بزرگسینا عبدی زاده کری بزرگ*،سعید عظیم پورمشاهده
Babesia infection in sheep referred to Ilam Veterinary ClinicMilad FarzadiMilad Farzadi,Ghazaaleh Adhamiمشاهده
تعیین فراوانی سویه های نکروتوکسیژنیک اشریشیاکلی جدا شده از لاشه گاومیش های ذبح شده در کشتارگاه اهوازدهدشتی سانازدهدشتی ساناز،حاجی کلائی محمد رحیم، قربانپور مسعود، عسکری اسما، جاجرمی مازیار، قنبرپور رضامشاهده
شناسائی پاتوتیپ تولید کننده شیگاتوکسین در جدایه های اشریشیاکلی از مدفوع گاومیش های سالم در استان خوزستاندهدشتی سانازدهدشتی ساناز،حاجی کلائی محمد رحیم، قربانپور مسعود،عسکری اسما، جاجرمی مازیار، قنبرپور رضامشاهده
A report of severe infection with Helicometra giardi in native sheepMilad FarzadiMilad Farzadi,Ghazaaleh Adhami,Mohsen Taheriمشاهده
بررسی اثرات تغییر ناگهانی جیره غذایی از علوفه به کنسانتره بر رفتارهای اسبمحمدصادق صفایی فیروزآبادیمحمدصادق صفایی فیروزآبادی1، محمد رحیم حاجی حاجیکلایی1، علیرضا قدردان مشهدی1، علی بنی آدم1، مسعود قربانپور2، سجاد افشار فرنیا1، ناصر غلامی1مشاهده
شیوع آنتی بادی بیماری مرزی در دامداری های اطراف زابلالهام واعظیالهام واعظی¹، محمدرضا حاجی نژاد²، علی سارانی³، محسن نجیمی⁴مشاهده
کیست هیداتید، همچنان تهدیدی برای صنعت دامداریدکتر محمد مؤذنیدکتر محمد مؤذنیمشاهده
طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در E.coliزهره نجفیزهره نجفی*، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری ،رضا پسندیدهمشاهده
شکاف کام در کره اسب؛ مرور بالینی و گزارش موردعفت کریمی قهفرخیعلیرضا رعایت­جهرمی، عفت کریمی قهفرخی*، ابوتراب طباطبایی نایینیمشاهده
بررسی میزان وقوع تیلریوزیس در نشخوار کنندگان بزرگ شهرستان سبزوارحامد عبدیحامد عبدیمشاهده
Resistance emergence to buparvaqune in theileriosisحمید کیانیحمید کیانیمشاهده
بررسی مولکولی آلودگی شترهای منطقه سیستان به تریپانوزوم اوانسیفائزه زنگوئیفائزه زنگوئی، مریم گنجعلیمشاهده
مقایسه آلودگی به ویروس لوسمی گاو در گاو و گاومیش­های استان خوزستانمحمد رحیم حاجی حاجیکلاییمحمد رحیم حاجی حاجیکلایی1، مسعودرضا صیفی­آباد شاپوری2، مهدی پورمهدی3، سعید زمانی­زاده4، فردوس چنگیزی4مشاهده
Clinical, haematological and biochemical changes in bovines suffering from reticulopericarditisJafari Dehkordi FJafari Dehkordi F 1*, Jafari Dehkordi A2,Farmani N1, Mehrani Y1,Baghai R1, Elahi R1, Madreseh S1مشاهده
نوع و فراوانی آریتمی های ثبت شده در اسبان عرب خوزستانبهاره سلیمانیبهاره سلیمانی1*، علیرضا قدردان مشهدی2، سید رضا فاطمی طباطبایی3، مهدی پورمهدی بروجنی4مشاهده
بررسی نقصان انتقال غیرفعال ایمنی در گوساله­های نوزاد استان اصفهانایمان ربیعیایمان ربیعی1*،محمد نوری2، آریا رسولی2، مسعود قربانپور3مشاهده
روش های نوین دستکاری تخمیر شکمبه نشخوارکنندگاناحسان حقیقی فرجاماحسان حقیقی فرجام*¹،اردوان نوروزی اصل2مشاهده
آرسنیک زمین زاد و اثرات آن بر قوی ترین بازوی ايمنی ذاتی گردش خون گاوجلیل مهرزادجلیل مهرزاد1، معصومه طاهری2، رضا افشاری3، محمد حسین محمودی قرائی2، مسعود صالح مقدم4مشاهده
پیشگیری و درمان ترومبوز و التهاب بافت مورق سم در اسب با بیماری های دستگاه گوارشسارا ثابت قدمسارا ثابت قدم1‏و علی حاجی محمدی2مشاهده
Aflatoxicosis in cowNeda FalsafiElham Zadeh Hashem, Neda Falsafiمشاهده
گزارش بروز نابینائی ناشی از کمبود ویتامین A در یک پرواربندی در کرمانشاهرزا اکرمیرزا اکرمی1* ،اشکان پورشهباز1 ،کامیار محمدزاده2 ،فروغ محمدی3مشاهده
در یک پرواربندی در کرمانشاه (Gercus castanei folia) گزارش درمانگاهی مسمومیت با بلوطرزا اکرمیرزا اکرمی1، اشکان پورشهباز1 ،کامیار محمدزاده2، فروغ محمدی3مشاهده
سنجش سطح ایمنی غیر فعال در شتر های نوزادعلی سارانیعلی سارانی1*، یاسر ایزدی2مشاهده
بررسی کنه های حامل ویروس تب کریمه کنگو(CCHF) به روش RT-PCRعلی سارانیعلی سارانی1*، فروغ بهجتی2ّمشاهده
بررسی سرواپيدميولوژيک ویروس اشمالنبرگ در اسبعلی سارانیعلی سارانی1*، مهدی راسخ1،سید هادی هاشمی1، احمد دلیر2مشاهده
بررسی مورفومتری و هیستوپاتولوژی اثرات ترمیمی لیزر درمانی بر روی سوختگی درجه 3 در گوسفندان نژاد قزلسیامند باستانیسیامند باستانی *، شیرکوه عباسی حاجی اباد، سجاد ولي زادهمشاهده
گزارش قانقاریای کبدی در بره های 2 تا 4 ماهه در مراتع شهرستان حاجی آباد هرمزگانضا شیبانی تذرجیرضا شیبانی تذرجی1، محمد جانباز2مشاهده
Faecal excretion profile of doramectin and ivermectin after oralJafariDehkordi FJafariDehkordi F 1*, JafariDehkordi A2,Farmani N1, Mehrani Y1,Baghayeri M1,Hatami A1مشاهده
مروری مختصر بر معاینات و تست‌های عصبی کلینیکی مهم در دام‌های بزرگسمیه ربانیسمیه ربانی1، جمیل امامی زاد2مشاهده
مقایسه دو روش آزمایشگاهی دیازو و وانادیت اکسیداز در ارزیابی بیلی‌روبین گا‌و‌های مبتلا به تیلریوزسمیه ربانیسمیه ربانی1، زهرا نیکوصفت2، عبدالعلی چاله چاله3مشاهده
گزارش یک مورد فرم عصبی ناشی از ابتلا به تریپانوزمیازیس در مادیانحسین عباسی دهکردیافشین جعفری دهکردی1، حسین عباسی دهکردی*2، عبدالرسول صفرپور3مشاهده
گزارش یک مورد هابرونمیاز جلدی در یک رأس اسبفردین کوهی فایقافشین جعفری دهکردی1، فردین کوهی فایق2مشاهده
گزارش یک مورد کیست درموئید بینی در گوسالهمهسا نیک نژادافشین جعفری دهکردی1، مهسا نیک نژاد2مشاهده
Aflatoxicosis in Sheep and goatsNeda FalsafiElham Zadeh Hashem1, Neda Falsafi2مشاهده
A case report of megaesophagus in a male sheepElahi RElahi R1*; Jafari Dehkordi A 2; Hosseini F2مشاهده
سورفکتانت و نقش آن در درمان سندرم زجر تنفسی نوزادن (NRDS)محمدرضا مخبردزفولیمحمدرضا مخبردزفولی1*، زهره افتخاری2، سیروس صادقیان چالشتری1، حمید توانایی­منش1مشاهده
بررسی اثرات درمانی عسل در التیام زخم در اسبنغمه فرمانینغمه فرمانی1*، سجادکاظمی2، فرانک جعفری1، یگانه مهرانی1، مجید بقایری1، مهدی خسروی1مشاهده
بررسی اولتراسونوگرافی استخوان کتف در الاغ بومی ایرانساغر کریمیساغر کریمی¹,سینا صلواتی¹,سعید احراری خوافیمشاهده
مطالعه ی اولتراسونوگرافی تاندون ها و لیگامنت های ناحیه متاکارپ در الاغ بومی ایران: نمای طبیعی و مقایسه با اسبساغر کریمیساغر کریمی¹,سینا صلواتی¹,سعید احراری خوافیمشاهده
گزارش استئوآرتریت مفصل زانو در یک راس گوساله وعلل این عارضهنغمه فرمانیفرزانه حسینی1، نغمه فرمانی2*، یاسمین علوی2مشاهده
بررسی فراوانی سنگ های دستگاه ادراری در گوسفندان کشتاری در کشتارگاه تبریز و ارتباط آن با برخی پارامترهای کلیویسیامند باستانیسیامند باستانی* . شیرکوه عباسی حاجی اباد. شاهین گل کارمشاهده
مطالعه اولتراسونوگرافی رباط های کشککی در مفصل زانوی الاغ و مقایسه نمای اولتراسونوگرافیک آن با اسبسینا صلواتیسینا صلواتی¹,ساغر کریمی¹,سعید احراری خوافی²مشاهده
مطالعه اولتراسونوگرافی ساختارهای طبیعی چشم در الاغ بومی ایران و بررسی مقایسه ای با اسبسینا صلواتیسینا صلواتی¹,ساغر کریمی¹,سعید احراری خوافیمشاهده
شکل های مختلف فاسیولیدوزیس در گوسفند و بزفرح ناز خواهشیفرح ناز خواهشی*¹،اردوان نوروزی اصل2، احسان حقیقی فرجاممشاهده
گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در شهرستان کوهدشتشهریار مهرابیحسن ممتاز1، شهریار مهرابی2*، امید محمدی3مشاهده
اثر پروکینتیک عصاره زنجبیل با تحریک گیرنده های M3 شیردان گاومسعود مهامدکتر مسعود مهام*1، دکتر بهرام دلیرنقده1، دکتر صادق سعادتی2مشاهده
گزارش شیوع تب برفکی در شهرستان خرم­آباد در سال 1394سمیهسبزعلیپویاکیافر1سمانهسبزعلی2سمیهسبزعلی3،اسدا... موحدی1مشاهده
سیگنالهای مهم ومؤثر بر عملکرد گاوهای شیری پس از زایشابراهیم توکلیانابراهیم توکلیان1،عبداله میرزایی2،علی اصغر چالمه2مشاهده
مقایسه ی تستهای تشخیصی در بیماری لمپی اسکین(LSD) در گاوزهرا طاهریزهرا طاهری*¹،اردوان نوروزی اصل2، احسان حقیقی فرجاممشاهده
تصمیم­گیری در ارجاع اسب مبتلا به کولیک به جراحیسید رضا هاشمیعلیرضا رعایت­جهرمی، سید رضا هاشمی*مشاهده
بررسي تاثيرات ضد باكتريايي عصاره هاي آبي و الكلي آويشن شيرازي بر روي باكتري باسيلوس سابتيليديسپویان هوشمندپورپویان هوشمندپور1*، مسعود خاکزادیه2، نوید باباییمشاهده
بررسي تاثيرات هيستولوژيك و هيستومورفومتريك مصرف جنسينگ در شرايط تحت استرس عدم تحرك بر روي بافت اپي ديديم رت هاي بالغپویان هوشمندپورپویان هوشمندپور1*،اسماعیل صفوی 2 ،حمید حکاکی فرد3مشاهده
عوامل ویروسی ایجاد کننده ی اسهال در بره ها و بزغاله هااصغر زارعاصغر زارع*1،اردوان نوروزی اصل2،بهنام معصومی1،فرهاد دلسیناد1مشاهده
بررسی تاثیرداروی هومیوپاتی هپارسولفوریس برروی درمان پنومونی تبدارگوسفندان یکساله نژادقزلشاهین کاظم نژاد فردشاهین کاظم نژاد فرد، دکتر محمد مشایخیمشاهده
گزارش چسبندگي شکمبه به عضلات ديواره ي تهي گاه متعاقب جراحي رومينوتومي آموزشي در يک راس گاو شيريثمين مدرسهثمين مدرسه1*، موسي جاوداني2، امير دهقاني ساماني2، احمد يوسفي2مشاهده
اثر پروبیوتیک ها در جلوگیری از اسهال ناشی از کلستردیوم دیفیسیل و کلستردیوم پرفرینجنس در کره اسبسینا صلواتیسینا صلواتی1,ساغر کریمی1, علی حاجی محمدیمشاهده
بررسی شیوع ترماتودهای کبدی در دامداری های سنتی شهرستان زاهدانالهام ارجیالهام ارجی1*،رضا شیرازی نیا2،الیاس زینلی2مشاهده
گزارش یک مورد آبسه ی دندانی با تظاهر زخم در گونه، در یک راس اسب ماده شش ساله ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد: بررسی بالینی و رادیوگرافیفردین کوهی فایقفرزانه حسینی1فردین کوهی فایق2*سعید سلطانی2مشاهده
گزارش ابتلا به بیماری تایزر (Tyzzer's disease) در یک کره اسبرویا شهبازیجواد اشرفی هلان1، منیره خردادمهر2، رویا شهبازی3مشاهده
بررسي تاثيرات ضد ميكروبي عصاره پوسته انار بر روي باكتري هاي استافيلو كوكوس اورئوس و اشرشيا كليپویان هوشمندپورپویان هوشمندپور،حمید حکاکی فردمشاهده
بررسی آلودگی به سارکوسیست در گوسفندهاي ذبح شده در کشتارگاه تبريز شش ماهه اول در سال 2015پویان هوشمندپورپویان هوشمندپور،شهرام قراچورلو، مسعود خاکزادیهمشاهده
مقایسه سطح ایمونوگلوبولین های آغوز در گونه های مختلف دام های بزرگالهام ارجیالهام ارجی1*، عاطفه اسماعیل نژاد2مشاهده
سنجش نشانگرهای زیستی با کیت تشخیص سریع برای کنترل کتوز تحت بالینی در گاوهای شیریرضا شیبانی تذرجیرضا شیبانی تذرجی، فاطمه محمودآبادیمشاهده
اثرات بالینی مسمومیت با گیاه بلوط در دام های بزرگامیر ادیبیامیر ادیبی*¹، اردوان نوروزی اصل2، آرش محمدی1مشاهده
اثرات مسمومیت با آلکالوئید پیرولیزیدین در اسبامیر ادیبیامیر ادیبی*¹،اردوان نوروزی اصل 2، آرش محمدی1مشاهده
بررسی اثرات مسمومیت با جلبکهای سبز–آبی در دام های بزرگآرش محمدیآرش محمدی *¹،ازدوان نوروزی اصل2، امیر ادیبی¹،احسان حقیقی فرجام1مشاهده
نقش آنتی اکسیدان ها در جیره نشخوارکنندگانجمیل امامی زاددکتر جمیل امامی زاد، دکتر سمیه ربانیمشاهده
کاهش مرگ­ومیر بره­ها؛ آیا امکان­پذیر است؟جمیل امامی زاددکتر جمیل امامی زادمشاهده
وقوع فرم غیرمعمول تومور SCC در یک راس تلیسهماهان علیزاده مهاجرقاسم فرجانی کیش1، عباس رئیسی2، علی سوخته زاری2، ماهان علیزاده مهاجر3*، حمید عظیمیان3مشاهده
شکستگی فک پایین در اسب، مرور بالینی و گزارش موردعفت کریمی قهفرخیعفت کریمی قهفرخی، ابوتراب طباطبایی نایینیمشاهده
بیماری التهاب عروق نکروتیک سیستمیک (پل آرتریت گره ای) در انسان و حیوانفرهاد دلسینادفرهاد دلسیناد* ، اردوان نوروزی اصل 2 ، اصغر زارعمشاهده
شناسایی باکتری های جدا شده از ریه­ی گوسفندان مبتلا به ذات­الریه در کشتارگاه شیرازعلی جانپرورعلی جانپرور،فاطمه عبداللهیمشاهده
A review of malignant catarrhal fever and a case reportSajjadKazemiSayedVahidGangiani1, SajjadKazemi2*, MohammadHosseinBagheri1مشاهده
کاهش نمره وضعیت بدنی به روش دستکاری سیستم ایمنی در گاو های پرتولیداحسان حقیقی فرجاماحسان حقیقی فرجام *¹،اردوان نوروزی اصل2، محمد صالح مرادیمشاهده
A case report of nervous coccidiosis in a calfLaya shamsiLaya shamsiمشاهده
A report of tumor-like cutaneous myiasis of cattle in West Azarbaijan provinceLaya shamsiLaya shamsiمشاهده
The study of gastrointestinal parasites of sheep in UrmiaLaya shamsiLaya shamsiمشاهده
تعیین فراوانی سویه های سایتوپاتیک ویروس اسهال ویروسی گاوی در گاوداری های اطراف اهوازمریم عسکراویمریم عسکراوی- دکتر الهام رضاتوفیقیمشاهده
نگاهی به وضعیت بیماری فاسیولوزیس در گاو و گاومیش در ایرانمحمد مؤذنیدکتر محمد مؤذنی، جهانبخش پروانه، نسیم کوثری، حامد فروتن و شهاب الدین سهرابیمشاهده
بیماری فاسیولوزیس در گوسفند و بز در ایرانمحمد مؤذنیدکتر محمد مؤذنی، جهانبخش پروانه، نسیم کوثری، حامد فروتن و شهاب الدین سهرابیمشاهده
ارزیابی فراوانی سویه اشریشیا کلی مولد شیگاتوکسین در مدفوع گوساله های به ظاهر سالم در سیستانسعید سالارینرگس کیخایی، سعید سالاری*، احمد راشکیمشاهده
تاثير استفاده از مکمل نياسين بر روي عملکرد گاوهاي شيرياکبر حیدریاکبر حیدری1، مصطفی مؤذنی2مشاهده
کاربرد سلولهای بنیادی پرتوان القایی در دامپزشکیافرا تیموریاصغر مقیسه 1، افرا تیموری2و*، محمد ایاسه3 ، فاطمه رستگاری4مشاهده
بررسی اشریشیا کلی جدا شده ازشیر گاوهای مبتلا به اورام پستان روستاهای اطراف شهرستان مهابادکامران رهبریکامران رهبریمشاهده
گزارش یک مورد تولد گوساله با مشکلات متعدد داخلیحسام جمشیدیحسام جمشیدی ، نیکو ناییجیمشاهده
بررسی فاکتورهای موثر برعامل بیماری و پیش آگهی بیماری یون درگاوهاالهام ارجیالهام ارجی1*، رضا شیرازی نیا2، الیاس زینلی2مشاهده
ارزیابی ضررهای اقتصادی ناشی از بیماری یون در گله های گاو شیریالهام ارجیالهام ارجی1*،رضا شیرازی نیا2،الیاس زینلی2مشاهده
گزارش یک مورد تشخیص یون در گوسفند ارجاع شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیرازروح الله اسماعیلی سراجیروح الله اسماعیلی سراجی1،حمیدرضا محمدی2، مهدی داودی3، حسام اشعریون1مشاهده
گزارش وقوعmonocephalic conjoined twin lambsعلی محمدیعلی محمدیمشاهده
سندروم متابولیک در اسبانمحمدحسین نورانی زادهمحمدحسین نورانی زاده*1 ،علی اصغر چالمه2مشاهده
گزارش یک مورد کشیدگی و دررفتگی رباط مفصل پسترن در یک راس اسب نژاد کردمحمد حقیقت بروجنیمحمد حقیقت بروجنی. موسی جاودانی. نغمه فرمانیمشاهده
Insulin therapy in treating endotoxemia in large animalsAliasghar ChalmehAliasghar Chalmehمشاهده
بررسی سطح کلسیم تام سرم در گاوهای کشتاری شهرستان شهرکرد در فصل تابستانروح الله اسماعیلی سراجیغلامعلی کجوری1، روح الله اسماعیلی سراجی2مشاهده
Circulating thyroid hormones following bolus intravenous glucose administration in dairy cowsMohammad JalaliMohammad Jalali*, Aliasghar Chalmeh, Ali Hajimohammadi , Seyed Javad Afsah Hejriمشاهده
گزارش درمان جراحی یک مورد آرتریت عفونی مفصل تارس در یک راس مادیان ترکمنسینا یوسفیسینا یوسفی، محمد مسعودی، زهرا محزونمشاهده
گزارش وقوع مسمومیت یک گوساله با پشم شیشهحسام جمشیدیحسام جمشیدیمشاهده
ارزیابی تغییرات فاکتورهای انعقادی دریک راس گاو مبتلا به خونریزی شديدپس از فحليحسن شريفي يزديمهسا خسروي بختياري، مريم حدادي، اصغر مقيسه، حسن شريفي يزدي*، سعيد نظيفيمشاهده
اهميت شناسايي ماركرهاي ژنتيكي موثر در به‌گزيني گله‌هاي گاو شيريعبداله ميرزاييعبداله ميرزايي و حسن شريفي يزديمشاهده
وقوع تومور سمینوما در یک راس الاغاسماعیل بابایی نژادقاسم فرجانی کیش1، اسماعیل بابایی نژاد*2، عباس رئیسی3، یاسین ولی زاده2، نیما مظفری2، عباس پیرزادهمشاهده
Equine cryptorchidism: review of surgical anatomy and embryological originZabihollah KhaksarYounes Kamali, Zabihollah Khaksarمشاهده
مسمومیت طبیعی آهو با آلکالویید های پیرولیزیدینیمعین زهتاب نجفیمنیره خردادمهر1، جواد اشرفی هلان1، معین زهتاب نجفی2، فریدون رضازاده3مشاهده
Pyrrolizidine alkaloids poisoning in a gazella (Gazella Subgutturosa)- histopathologic diagnosisMoein ZehtabMonireh Khordadmehr1, Javad Ashrafi- Helan1, Moein Zehtab- Najafi2, Fereidoon Rezazadehمشاهده
ارتباط بین بتاهیدروکسی بوتیریک اسید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پروفایل پروتئینی سرم قبل و بعد از زایش در میش های نژاد شالامیر زکیانامیر زکیان1و 5*، صمد لطف الله زاده2، علی طاهری3 میثم تهرانی شریف4، کوکب فرامرزیان1،مشاهده
بررسی اثر درمانی آغوز تخمیر شده بر روی برخی از علائم بالینی سندروم اسهال گوسالهصمد لطف اله زادهصمد لطف اله زاده، بهار نیری، مسعود حسنیمشاهده
نقش عوامل ویروسی ناخواسته موجود در فرآورده­های بیولوژیک دامی در اشاعه بیماری­های ویروسی با نگاه به ویروس پاراآنفلوانزای گاوی تیپ 3 (bPI3V)محسن لطفیمرضیه سبحانی1، محسن لطفی2* ، مسعودرضا صیفی­آباد شاپوری3 ، مهدی قیامی­راد‏4مشاهده
بررسی میزان آلودگی انگلی ریه گاو، گوسفند، بز، شتر و گاومیش در کشتارگاه های صنعتی استان گلستان از آذر 93 تا آذر 94مهرناز نیازیمحمدرضا یوسفی1، محمد اسدی ایرایی2، مهرناز نیازی2، پریسا صالح طبری2مشاهده
بررسی میزان آلودگی انگلی کبد گاو، گوسفند، بز، شتر و گاومیش در کشتارگاه های صنعتی استان گلستان از آذر 93 تا آذر 94مهرناز نیازیمحمدرضا یوسفی1، محمد اسدی ایرایی2، مهرناز نیازی2 ، پریسا صالح طبری2مشاهده
Comparative therapeutic effects of tyloxapol, betamethasone and flunixin meglumine on clinical parameters following experimental endotoxemia induction in sheepSeyed Mohammad Mehdi HeidariSeyed Mohammad Mehdi Heidari،* Khalil Badeie، Mehrdad Pourjafar، Aliasghar Chalmeh، Alireza Rahmani Shahrakiمشاهده
فواید و مضرات داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و داروهای مخدر در بهبود کولیک حاد کلیویزهرا چراغیزهرا چراغی *¹،اردوان نوروزی اصل2، احسان حقیقی فرجاممشاهده
علل باکتریایی مرگ ناگهانی در نشخوارکنندگاندکتر جمیل امامی زاددکتر جمیل امامی­زاد1، دکتر سمیه ربانی2مشاهده
بررسی میزان شیوع بیماری آیمریا در گوساله‏های 1 الی 6 ماهه شهرستان گنبد کاووسسعید عظیم پورحمید هیوه‏چی، سعید عظیم پور، محمدرضا یوسفیمشاهده
بررسی اپیدمیولوژیک لمپی اسکینعلی محمدیعلی محمدیمشاهده
لزوم انجام آزمایش شترها برای بررسی بیماری مرسمینا ضرابیمینا ضرابیمشاهده
مسموميت حاملگي در ميش ها:توسعه مدل تجربي و تعاملات بالقوه با عفونت هاي نماتود مربوط به دستگاه گوارشآرش محمدیآرش محمدی، اردوان نوروزی اصل، امیر ادیبیمشاهده
ایجاد مسمومیت با گیاه سپستان در گوسفندانامیرادیبیامیرادیبی*1، اردوان نوروزی اصل2، آرش محمدی1مشاهده
تاثیر عصاره گیاه انیسون در درمان نفخ در بزامیر ادیبیامیر ادیبی*1، اردوان نوروزی اصل2، آرش محمدی1مشاهده
تکنیک های جراحی در درمان مدیریت Urine Pool در گاوهای واکلسید علی دلیرسید علی دلیر×، علیرضا رعایت­جهرمی‏، احسان ناظریمشاهده
اختلال رفتاری cribbing، عوامل ایجاد کننده و راهکارهاسعیده وکیلی سهرفروزانیسعیده وکیلی سهرفروزانی، آرش امیدیمشاهده
رخداد مرگ ناگهاني در يك رأس اسب پرش ناشي از انفاركتوس قلبيعلي حاجي محمديعلي حاجي محمدي*1 ، نصراله احمدي2 ، سيد محمد مهدي حيدري1، نگين حاتمي نصار1، عبداله درخشنده2مشاهده
ویروس عامل بیماری لوکوز گاوی (EBL) يك تهديد جدي عليه دامداري ها و اهميت پيش گيري و كنترل آنمحسن لطفیسمانه عبدی1، محسن لطفی*2، اشرف محمدی3مشاهده
روش نوین ترمیم زخم، امید به استفاده از آنتی ژن های انگلیمستعان محمّدپورمستعان محمّدپور1*، دکتر حسن برجی2 ،دکتر حسین کاظمی مهرجردی3 ، بهراد محمّد خان سرتیپ4مشاهده
گزارش درمانگاهی مسمومیت با گیاه خرزهرهسعیدعظیم پورپویا کیافر1، سعیدعظیم پور2، پرهام متقیان3، فرهنگ ساسانی4مشاهده
بررسی مسمومیت نیتراتی و درمان آن در گله ی 40 رأسی در شهرستان سبزواررشید حکمیرشید حکمی1، مریم درخشانی 2مشاهده
گزارش همه گیری سالمونلوزیس در یک گله بزسید روح الله موسوی بیدکمحسن قانع1، فاطمه نمازی2، سید روح الله موسوی بیدک٭3، محمد سلیمانی گرمه3، رضا اسدی منش4مشاهده
گزارشUrethral Tear در یک راس کره اسبسید روح الله موسوی بیدکمحسن قانع1، سجاد کاظمی2، سید روح الله موسوی بیدک3٭، رضا اسدی منش4مشاهده
گزارشی کاربردی از بازگشت به تولید در گاو های شیری نژاد هولشتاین پیامد جراحی برگشتگی شیردان به سمت چپ در گاوداری های حومه ی فریماندکتر محسن جواهریدکتر محسن جواهری1،مسعود آینه چیان2،یاسر رستمی3 ، سید امین رضوی4مشاهده
Copper toxicosis in a foal: a case reportSajjad KazermiSajjad Kazermi1*,Mohsen Ghane2مشاهده
Foreign body impaction in a foal: a case reportSajjad KazermiSajjad Kazermi1*,Mohsen Ghane2مشاهده
گزارش همه‌ گیری بیماری دیفتری در گوساله ‌های نوزاد یک واحد پرورش گاو شیریسجاد کاظمیسجاد کاظمی1* ، سید وحید گنجیانی2مشاهده
درمان هاي مقايسه اي آسيب هاي بسته و نفوذ كننده به ناحيه سر د راسب و انسانخليل بديعيدكتر خليل بديعيمشاهده
بررسی میزان ضبط ارگان​های بافتی در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه آمل طی 15 سالطبرستانی طاهاعباس علیزاده1،سید محمد حسینی2 ،علیرضا نصیری3، امیرحسین مشرفی3 ،آرین اسفندیاری3 ،محمد علي اديبي4، طاها طبرستانیمشاهده
بررسی میزان اندام​های ضبط شده در گوسفندان و بزهای کشتاری در کشتارگاه شهرستان آملطاها طبرستانیسید محمد حسینی1 ، عباس علیزاده2 ،امیرحسین مشرفی3، علیرضا نصیری3 ، آرین اسفندیاری3 ، طاها طبرستانی3مشاهده
گزارش درمانگاهییک مورد توهم رفتگی روده در بره در شهرستان خرم آبادسمانه سبزعلیپویا کیافر1، سمانه سبزعلی2، سمیهسبزعلی3،اسدا...موحدی1مشاهده
گزارش درمانگاهی یک مورد ناهنجاری مادرزادی بره در شهرستان خرم­آبادسمانه سبزعلیپویا کیافر1، سمانه سبزعلی2، سمیهسبزعلی3مشاهده
Prevalence of Cryptosporidium parvum in camels of Sistan region by Modified Ziehl-Neelsen stainFatemeh ShahrakiMahdi Rasekh*, Fatemeh Shahrakiمشاهده
مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه­های اشریشیاکلی به دست آمده از خون گوساله های مبتلا به سپتی­سمیساناز دهدشتیاسما عسکری1، ساناز دهدشتی1*، مازیار جاجرمی1، اریک اسوالد2، رضا قنبرپور1مشاهده
بیماری های شیردان درگوساله هافرهاد دلسینادفرهاد دلسیناد*، اردوان نوروزی اصل2مشاهده
تشخیص افتراقی بیماری های طاعون گاوی (RP) و طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) با استفاده از PCRاحسان حقیقی فرجاماحسان حقیقی فرجام *¹،اردوان نوروزی اصل2، الهام فریدون پور 3مشاهده
بررسی آماری ضبط کامل لاشه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه آمل طی 15 سالعلیرضا نصیریعباس علیزاده1،سید محمد حسینی2 ،آرین اسفندیاری3، امیرحسین مشرفی3 ، علیرضا نصیری3مشاهده
بررسی وقوع سارکوسیستیس در گوسفندان و بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان آملعلیرضا نصیریسید محمد حسینی1، عباس علیزاده2، علیرضا نصیری3، امیرحسین مشرفی3، آرین اسفندیاری3مشاهده
بررسی ضبط کامل لاشه گوسفندان و بزهای کشتار شده درکشتارگاه آمل طی 15 سالعلیرضا نصیریعباس علیزاده1،سید محمد حسینی2 ، علیرضا نصیری3، آرین اسفندیاری3، امیرحسین مشرفی3مشاهده
بررسی شیوع بیماری بروسلوز در گاو های کشتار شده در کشتارگاه شهرستان آمل، مازندرانعلیرضا نصیریعباس علیزاده1،سید محمد حسینی2، امیرحسین مشرفی3 ، علیرضا نصیری3، آرین اسفندیاری3مشاهده
بيماري هاي گوارشي مشترك انسان و گاوآرش علاءالدينيآرش علاءالدينيمشاهده
بررسی شیوع بیماری سل در گاو های کشتار شده در کشتارگاه شهرستان آمل، مازندرانعلیرضا نصیریسیدمحمدحسینی1،عباسعلیزاده 2، امیرحسین مشرفی3 ، علیرضا نصیری3، طاها طبرستانی3مشاهده
بررسی سطح پاراتورمون تام سرم در گاوهای کشتاری شهرستان شهرکرد در فصل تابستانروح الله اسماعیلی سراجیغلامعلی کجوری1، روح الله اسماعیلی سراجی2مشاهده
مطالعه مولکولی سل گاوی در گاوهای توبركولين مثبت استان فارسحسن شريفي يزديحسن شريفي يزدي*1، احمد عريان2، صديقه دوست محمدي3، رضا شهرياري4مشاهده
گزارش وقوع لمینیت و چرخش بند­سوم انگشت به­دنبال پرخوری با مواد دانه­ای در اسب نژاد ­عربامیرسعید صمیمیامیرسعید صمیمی1*، داریوش وثوق1، سپیده اسحاقی2، آرزو شرفی2مشاهده
شکستگی استخوان فک پایین و درمان جراحی آن در یک راس اسب نژاد تاروبرد و تاثیرات آن بر وضعیت عمومی حیوانبهروز نیک احوالبهروز نیک احوال، احمد صنعتیمشاهده
Surgical removal of a unilateral ovarian granulosa cell tumor in a mareBehrooz NikahvalBehrooz Nikahval*1, Asghar Moghiseh1, Abutorab Tabatabei Naini1, Nasrollah Ahmadi2, Saman Taravat1مشاهده
مطالعه مقايسه اي ميزان سديم بزاق و خون گاوان شيري قبل و پس از تزريق سرم نمكي هايپرتونيكسامان زینال خیریسامان زینال خیریمشاهده
کوليت خونريزي دهنده در چهار راس اسبمحسن قانعمحسن قانع*1، سعيد حسين زاده2، نصراله احمدي3، مريم منتصري4مشاهده
گزارش رخداد بيماري يون دريك رأس ميش وحشي (Ovisorientalis)محسن قانعمحسن قانع1، نصراله احمدي2، احمد صنعتي3مشاهده
نکات بالینی کاربردی در مورد بیماری (Recurrent Airway Obstruction (RAO در اسبامیدچاشنیگیرمحمدمزروعیسبدانی1،امیدچاشنیگیر*2،مهردادبادکوبه2مشاهده
بررسی سطح کلسیم تام سرم در گاوهای کشتاری شهرستان شهرکرد در فصل زمستانروح الله اسماعیلی سراجیغلامعلی کجوری1، روح الله اسماعیلی سراجی2مشاهده
گزارش سه مورد پلگرهوت Pelgerhuet anomaly در شترحسن شريفي يزديحسن شريفي يزدي1*، معصومه هنرمند1، محسن قانع1، احمد رضا صنعتي1مشاهده
تاثیر درمان های زمانبندی شده بر روی بیماری های انگلی اسبمحمد جواد عزیزیامین احمدی1، محمد مزروعی سبدانی2، محمد جواد عزیزی3*، سینا نظیفی3مشاهده
Regurgitation in a foal due to chronic respiratory diseaseMohammad Mazrouei SebdaniMohammad Mazrouei Sebdani*, Ali Hajimohammadi, Mehrdad Pourjafarمشاهده
تلفات ناشی از شیوع بیماری هیداتیدوزیس در سطح یک گله گوسفند در اطراف شیرازمحمد مزروعیعلی حاجی محمدی1، محمد مزروعی1*، امین احمدی3مشاهده
تاثیر نوع جیره غذایی بر عیار منیزیم سرم گوساله های شیری هلشتاین استان چهارمحال و بختیاریمحمد مزروعی سبدانیشاهین نجات دهکردی1، محمد مزروعی سبدانی*2مشاهده
وضعیت خشکسالی در کشور و اثرات آن بر رویداد بیماریها و کاهش جمعیت دامیدکتر محمدقلی نادعلیاندکتر محمدقلی نادعلیانمشاهده
بررسي سرواپيدميولوژ‍ي تب خونريزي دهنده كريمه – كنگو در گوسفندان استان لرستانجهانبخش پروانهجهانبخش پروانه- مصطفی زبردست- وجیهه خدادادیان-ذبیح ا... عالیخانیمشاهده
لپتوسپیروز حاد (انتقال لپتوسپیروز پومونا از طریق ادرار اسب به سگ)سپیده اسحاقیمهدی صابری1 آرزو شرفی2، سپیده اسحاقی3*، مهدیه رضایی4مشاهده
هرپس ویروس ((Equine herpes virus، معضلی در پرورش اسبرویا روشن بینمحمد مزروعی سبدانی1، رویا روشن بین*2، سمیه پاک نیا2، ساناز کرمی2، زینب شهریاری2مشاهده
نکات بالینی کاربردی بیماری Exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH) در اسب های مسابقهنرگس مظاهریمحمد مزروعی سبدانی1، بهنام نمازی خوراسگانی2، نرگس مظاهری*3مشاهده
هیدروپریکارد ناشی از بیماری یون در یک گله بز در استان فارسمحمد مزروعی سبدانیمحمد مزروعی سبدانی*، خلیل بدیعی، مهرداد پورجعفر، محسن قانع، علی اصغر چالمهمشاهده
ترکیب چندگانه داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در درمان یک رأس اسب نژاد عرب مبتلا به کولیک و لامینایتیسمحمد مزروعی سبدانیمحمد مزروعی سبدانی*، ابوتراب طباطبایی نائینی، مهرداد پورجعفر، علی حاجی محمدی، علی اصغر چالمهمشاهده
گزارش یک مورد Ventricular septal defect در یک رأس گوساله هلشتاین 4ماههمحمد مزروعی سبدانیمحمد مزروعی سبدانی*، علی رضاخانی، مهرداد پورجعفر، محمد سعید احراریمشاهده
تشخیص و درمان ادم و آمفیزم حاد ریوی در گاورویاروشنبینمحمد مزروعی سبدانی، رویاروشنبین*مشاهده
نکات بالینی کاربردی در تشخیص، درمان و پیشگیری از تلازیوزیس در گاوفهیمه نعمت اللهیمحمد مزروعی سبدانی، فهیمه نعمت اللهی*، زهرا قهرمانیمشاهده
رابدومیولیز شدید در تعدادی بره وحشی (Ovis orientalis)فهیمه نعمت الهیمحسن قانع1، فربد هومن2، فهیمه نعمت الهیمشاهده
گزارش دو مورد مسمویت با جونده کش در دو گله گوسفندمحمد مزروعی سبدانیمحسن قانع1، مهرداد پورجعفر1، محمد مزروعی سبدانی*1، نصرلله احمدی2مشاهده
گزارش ابتلا به سپتی سمی کلی فرمی در گوساله های یک واحد گاوداری در استان کرمانشاهحسام جمشیدی سیکوندیحسام جمشیدی سیکوندی،مهدی بیاتمشاهده
بررسی سرو اپیدمیولوژیک ویروس اشمالنبرگ در شترمهدی راسخمهدی راسخ1*، علی سارانی1،سید هادی هاشمی1مشاهده
بررسی سرواپیدمیولوژیک شیوع کریپتوسپوریدیوم پارووم درشترهای منطقه سیستانمهدی راسخمهدی راسخ1، فاطمه شهرکی2مشاهده
بررسی فعالیت سرمی آنزیم های پروتئین کیناز C(PKC) و پارااوکسوناز1(PON1) در کلانژیت و کلانژیوهپاتیت گاوشهاب الدین صافیشهاب الدین صافی*، مژگان احمدی، پژمان مرتضویمشاهده
Relationship between body condition score and insulin resistance in horseAli AlipourAli Alipour*, Aliasghar Chalmeh, Mehrdad Pourjafar, Saeed Nazifiمشاهده
رخداد laryngeal hemiplasia در یک راس اسب نژاد دره شوریمحمد مزروعي سبدانيمحمد مزروعي سبداني*، محسن قانع، مهرداد پورجعفر، علي حاجي محمديمشاهده
وقوع همزمان فلجی یک طرفه حنجره و EIPH در یک رأس نریانمحمد صیرفی نیامحمد صیرفی نیا1*، محسن قانع2مشاهده
تغييرات الکترولیتهای سرمی در دوره هاي مختلف قبل و بعد از زايمان در گوسفند دنبه دار ايرانيحامد اکبرپورحامد اکبرپور*، مهرداد پورجعفر، خلیل بدیعی، علی اصغر چالمهمشاهده
مدیریت میش های آبستنحامد اکبرپورحامد اکبرپورمشاهده
گزارش عوارض غیر معمول بیماری عضله سفید در یک بره‌ی دو ماههسید علی هاشمیایرج کریمی1، مهدی سلیمی2، سید علی هاشمی3*مشاهده
گزارش ضایعات پوستی ناشی از عفونت سارکوسیست ژیگانتئا(Sarcocystis gigantean) در گوسفندسید علی هاشمیایرج کریمی1، مهدی سلیمی2، سید علی هاشمی3*مشاهده
بررسی عوامل باکتریایی عفونت حلق در گاوهای مبتلا به التهاب حلق در کشتارگاه شهرکردشاهین نکوییشاهین نکویی1*، حسن ممتاز2، امیر نوحی3مشاهده
بررسی عوامل باکتریایی عفونت بند ناف گوساله ها در شهرستان شهرکردشاهین نکوییشاهین نکویی1*، حسن ممتاز2،یاسر کریمی3مشاهده
سندروم عدم تطابق کره اسبها (Maladjusted foal syndrome) تئوری نورواسترادیول هادکتر محمد نوریدکتر محمد نوریمشاهده
Physiological constraints to milk production in high yielding dairy cowsSharam NozadSharam Nozad*, Ali-Gholi Ramin*, Gholamali Moghadam†, Siamak Asri-Rezaei*, Abbas S. Kalantary* and Clive J.C. Phillips§1,مشاهده
بررسی اثر درمانی آغوز تخمیر شده بر روی برخی از علائم بالینی سندروم اسهال گوسالهصمد لطف اله زادهصمد لطف اله زاده1*، بهار نیری فسایی2، مسعود حسنی3، حمیدرضا اسماعیلی4مشاهده
Laboratory analysis to detect Moraxella bovis, causative agent of pink eye in a bullNeda RanjbarkohanAbdollah Derakhshandeh1, Aliasghar Chalmeh2, Neda Ranjbarkohan2, Mina Afsar2, Azar Motamedi1,Sanaz Jafari Kamangar2مشاهده
مروری بر جزاير بيماريزايي سالمونلاهانعمت شمسنعمت شمسمشاهده
جداسازي مغناطيسي: روشی نوین برای تشخیص عوامل پاتوژن دامی و انسانینعمت شمسنعمت شمسمشاهده
گلوکز و سيماي ليپيدي درسندرم گوساله ضعيفمحمدامین فریدونیمحمدامین فریدونی1*، محسن قانع2 ،مهرداد پورجعفر2، خلیل بدیعی2مشاهده
تاثیر پروبیوتیک بر پیشگیری از بیماریهای پیرامون زایش در گاوهای شیریعباس روشن قصردشتیعباس روشن قصردشتی , حمیدرضا جعفریمشاهده
اثرات تجویز خوراکی نانو سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو گوساله ها ی نوزادافشین جعفری دهکردیافشین جعفری دهکردی*1، عبدالناصر محبی1، محمدرضا اصلانی1، سجاد کاظمی2مشاهده
Consequence of dental disease on Horse healthAlaeddini ArashAlaeddini Arash1, Taravat Saman2مشاهده
Equine dental developmental abnormalitiesAlaeddini ArashAlaeddini Arash1, Taravat Saman2مشاهده
نقش مدیریت تغذیه در جلوگیری از تب شیر گاوهلشتاینفاطمه کبیریمحسن مشفقی ١، فاطمه کبیری ٢*، هانیه باقری٢مشاهده
نقش مدیریت تغذیه در جهت پیشگیری از کتوز در گاوهای شیریفاطمه کبیریمحسن مشفقی ١،هانیه باقری ٢، فاطمه کبیری ٢*مشاهده
بررسی نقش شتر در اپیدمیولوژی بيماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک ( PPR)سيد محمد بارانيسيد محمد باراني1* ، رضا حسن زاده 2 ، كامران ميرزائي3 ، محمد رضا محبي4، كريست بارتلز5 ، جواد امامي6 ، مجيد ترابي گودرزي7 ، ناصر رسولي بيرامي 8، حميد رضا ورشوئي9 ، محمد جواد اميدواريان10 ، عليرضا احمدي10 ، محمد شريفي نويس10مشاهده
وضعیت رشد و نمو، و کلسیم، فسفر، مس، روی و سلنیم خون کره اسب‎های زیر 24 ماه شهرستان گنبد کاووسکامران یازرلویازرلو1، مریم؛ مهری1، مهرداد؛ سرداری1، کامران؛ شریفی، کامران1*مشاهده
مقدمه ای بر عملکرد زیستی نانو ذره سلنیومغلامعلی کجوریغلامعلی کجوریمشاهده
گرلین و ارتباط آن با لپتین در گاوهای شیری در دوره ی انتقالاردوان نوروزی اصلاردوان نوروزی اصل*1،سعید نظیفی2، نوید اعرابی1، عباس روشن قصرالدشتی1مشاهده
مسمومیت با کرچک در دام ها و انسانمحمدرضا اصلانیمحمدرضا اصلانیمشاهده
مسمومیت با خرزهره در دو راس مادیانتانا گودرزیتانا گودرزی، محسن قانع، آذین ستایش، سجاد کاظمی، احمد صنعتیمشاهده
مسمومیت با پیاز در سه راس اسبسارا طالبان زادهسارا طالبان زاده، محسن قانع، آذین ستایشمشاهده
پیچ خوردگی ژژنوم در یک راس کره اسب دره شوریمحسن قانعهادی محمدپور، محسن قانع، علی حاجی محمدیمشاهده
بررسی فراوانی سرمی آنفولانزای تیپA در تعدادی از باشگاهای پرورش اسب استان یزداحمد آردیمحسن قانع1، احمد آردی2مشاهده
گزارش یک بزغاله مبتلا به ناهنجاری­های مادرزادی متعددهما روشن­پورمحسن قانع1، هما روشن­پور2، محمدرضا خیراندیش2مشاهده
گزارش پیوتراکس آبسه ریوی در یک راس بره وحشی (Ovis orientalis)مریم السادات معزیمحسن قانع1، عبدالله درخشنده2، مریم السادات معزی3مشاهده
شواهد سرمی از وجود ویروس اشمالنبرگ در نشخوارکنندگان کوچک استان فارسمحسن قانعمحسن قانع1، خلیل بدیعی1، محمد سلطانی2مشاهده
بروز پوليوآنسفالومالاسي با يافته هاي باليني و هيستوپاتولوژي پاسخ دهنده به تيامين در گوساله‌ها و تليسه‌هاي يك دامداري در اصفهانتقي تقي پور بازرگانيدكتر تقي تقي پور بازرگاني (1) دكتر عزيزاله خداكرم تفتي (2) و دكتر محمدرضا صمديان(3)مشاهده
بررسی تغییرات سرمی پپسینوژن و پارامترهاي استرس اكسيداتيو و ارتباط آن ها با یکدیگر در گاوهای شیری مبتلا به جابجایی شیردانعلی حاجی محمدیعلی حاجی محمدی*، علی اصغر چالمه، محسن محمدیمشاهده
كمبود كلسيم: از عوامل اصلي ولي پنهان در كاهش راندمان توليد مثل در گاو شيريمجتبي كافيمجتبی کافیمشاهده
Mycotoxins in human and animals: an ignored global health issueMehrdad PourjafarMehrdad Pourjafarمشاهده
بسنویتیوز بیماری بی خطر و غیر بیماریزا یا مسبب انقراض نسل؟احمد عرياناحمد عریانمشاهده
رخداد laryngeal hemiplasia در یک راس اسب نژاد دره شوری محمد مزروعی سبدانی علی حاجی محمدی، مهرداد پورجعفر، محسن قانع، محمد مزروعی سبدانی مشاهده