انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران- مسئولین پایگاه
مِِسِؤل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- دکتر مهدی سخا ( رییس هییت مدیره)

2- دکتر محمد قلی نادعلیان ( عضو هییت مدیره)

3- دکتر محمد بارانی( عضو هییت مدیره)

4- دکتر فاضل نراقی( عضو هییت مدیره)

4- دکتر پریسا اصغرپور( عضو هییت مدیره و خزانه دار انجمن)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران:
http://isslim.ir/find.php?item=1.59.53.fa
برگشت به اصل مطلب