انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران- اخبار رویدادها
مجمع عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران در تاریخ 1394/3/21 برگزار گردید
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران:
http://isslim.ir/find.php?item=1.60.14.fa
برگشت به اصل مطلب