انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران- اخبار رویدادها
جلسه 43 هیات مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/8 | 
انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران:
چهل وسومین و آخرین جلسه هیات مدیره سال جاری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶  برگزار گردید.
در این جلسه نسبت به فعالیتهای سال 97 تصمیم گیری بعمل آمد و خصوصا در ارتباط با درخواست همکاران به جهت کارگاه های عملی و نیز تشکیل کمیته های  تخصصی انجمن برنامه ریزی گردید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران:
http://isslim.ir/find.php?item=1.60.87.fa
برگشت به اصل مطلب