انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران- اخبار رویدادها
اولین جلسه انجمن در سال1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/1 | 
انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران:
دیدار نوروزی و اولین جلسه هیات مدیره انجمن علمی در سال 1397 روز یکشنبه 26 فروردین در فرهنگستان علوم برگزار گردید.
در این جلسه با مرور تقویم کاری در سال جدید خصوصا در ارتباط با برگزاری اولین نشست ارایه گزارش درمانگاهی در طب داخلی تبادل نظر و تصمیم گیری بعمل آمد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران:
http://isslim.ir/find.php?item=1.60.88.fa
برگشت به اصل مطلب