انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کارگاه کولیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارگاه ارزیابی دلدرد اسب./files/site1/files/Dr_sakha_Colic_workshop_1395.pptx

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران:
http://isslim.ir/find.php?item=1.100.59.fa
برگشت به اصل مطلب