انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران- آموزش مفاهیم پایه
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مباحث بیماریهای درونی  متابولیک  تکنیک های تشخیصی  مسمومیتهای دام و بیماریهای عفونی دام زیر مجموعه بیماریهای داخلی دامهای بزرگ می باشند.اگر چه دیدن دام بیمار و ویزیت مریض بخش جدا نشدنی این شاخه از تخصص های دامپزشکی بوده اما درک صحیح از بیماری و روند آن و نیز رابطه دستگاه های بدن با یکدیگر در بوجود آمدن یک بیماری و تشخیص و درمان آن بسیار لازم بطوریکه بدون آن دامپزشک داخلی را در مواجهه با مریض منفعل می سازد. به این خاطر در مجموع سلاح به خاطر سپردن بیماریها دراین تخصص برخلاف سایر تخصصهای بالینی نظیر جراحی یا مامایی حداقل 50 درصد تشخیص را می سازد و موقعیتی ویژه و انحصاری میان رشته های تخصصی بالینی را به آن می بخشد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران:
http://isslim.ir/find.php?item=1.71.64.fa
برگشت به اصل مطلب